Semalt syn: Mediýa skraperini nädip ýasamaly

Mazmuny okalmaýan we içgysgynç web sahypalaryndan aýyrjak bolýarsyňyzmy? Adamlar köplenç makalalary we blog ýazgylaryny okamaýarlar we wideo görmegi gowy görýärler. Gelip görýänleriňizi gyzyklandyrmak isleseňiz, media gyryjy ýazyp, öz blogyňyz üçin wideo we suratlar çykarmak üçin ulanmaly bolarsyňyz.

Aşakdaky programmalar bilen, döwmek üçin degişli media tapmak üçin “YouTube” we “Flickr” -e göz aýlamagyň zerurlygy ýok. Bu programmalaryň käbiri mugt ulanylýar, beýlekileri sizden töleg talap edip biler. Has giňişleýin maglumatlary resmi web sahypalarynda barlap bilersiňiz.

1. cdART dolandyryjysy - Saz kitaphanasynyň hyzmatyny ýönekeýleşdiriň:

cdART menejeri media gyryjy ýazmaga kömek edýär, soň bolsa birnäçe maglumatlary gyrmak meselesini ýerine ýetirip bilersiňiz. Aýdym-saz kitaphanalaryny tertiplemek we derrew dürli media skraperlerini ýazmak üçin döredilen Kodi goşmaçasy. CdART dolandyryjysynyň tabşyryklaryňyzy ýerine ýetirmäge nähili kömek edýändigine düşünmek üçin diňe resminamalaryny okamaly. Bu programma programmistler we programmist däller üçin hem amatly, we gyryjy ýazmak üçin çylşyrymly kodlaşdyrmak endikleri gerek däl. Hyzmat wideo albomlaryny sazlamaga we bukjalary el bilen göçürip almaga mümkinçilik berer. cdART dolandyryjysy ulanmak aňsat we media skraperiňiziň işleýşini belli bir derejede gowulaşdyrmaga kömek edýär. Resmi Kodi ammaryndan göçürip alyp bilersiňiz.

2. Ember Media dolandyryjysy

Ember Media Manager, aslynda media kitaphanalaryny tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän Windows esasly programma. Bu guralyň başga bir tapawutly tarapy, media gyryjy ýazyp, bir wagtyň özünde birnäçe gyrmak işini başlap bilersiňiz. Işledilenden soň, Ember Media Dolandyryjysy, gyryjyňyzy ýazmak üçin aýratyn kodlar bermegiňizi soraýar. Yourhli mazmunyňyz üçin maglumat bazalaryny döredýär. Ember Media Manager baş sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz. Şeýle hem teleýaýlym görkezişlerini guramak üçin ajaýyp guraldyr.

3. Mediýa merkeziniň ussady

Adyndan görnüşi ýaly, Media Center Master Kodi integrasiýasy bilen gelýär we media skraperlerini has gowy ýazmaga kömek edýär. Şeýle hem bu hyzmaty ulanyp, filmleriňizi we ses faýllaryňyzy tertipläp bilersiňiz. Programma media kitaphanalaryny gözden geçirýär we täzeleýär we gyryjylary ýazmak üçin iň soňky Python we PHP kodlary barada duýduryş berýär. Bu programmanyň başga bir tapawutly aýratynlygy, Media Center Master-iň torrent saýtlary bilen birigip bilmekidir. Bir gural gurlansoň, mazmuny almak we maglumatlary dürli web sahypalaryndan çykarmak üçin ulanyp bilersiňiz.

4. Mediýa ýoldaşy

“Media Companion” ses we wideo faýllaryny tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän we gyryjy ýazmaga kömek edýän giňişleýin media kitaphanasydyr. Esasy programmirleme endikleri bolmaly, sebäbi munuň bilen gyryjy gural ýazyp bilmersiňiz. Mundan başga-da, “Media Companion” gaty diskiňize suratlary gyrmaga we göçürip almaga kömek edýär. Ulanyjy üçin amatly interfeýs we dürli ajaýyp aýratynlyklar bar. Bu programma bilen, CSV, PDF, HTML we JSON-a gyrylan mazmuny aňsatlyk bilen eksport edip bilersiňiz. “Media Companion”, aşa köp aýratynlyklary we wariantlary sebäpli täze doglan çaga üçin amatly däl. Şeýlelikde, bu gural diňe programmistler, web ussatlary we kärhanalar üçin amatly.

send email